Subvencions Consell de Mallorca

SUBVENCIONS PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Proposta per organitzar un Fòrum Participatiu

Consell de Mallorca. BOIB 44, 13/4/2017. Subvencions per a projectes de Participació Ciutadana


 1

ANTECEDENTS


1.- Subvenció: El Consell de Mallorca ha convocat una subvenció destinada al foment de la participació ciutadana i la promoció sociocultural

2.- Objectiu estratègic: Donar suport als ajuntament en matèria de participació ciutadana dissenyant un programa de suport i assessorament tècnic en metodologies participatives perquè les entitats locals puguin desenvolupar, també, processos participatius – Promoure l’associacionisme en l’àmbit de la promoció i l’animació sociocultural.

3.- Pla estratègic de Subvencions: Aquesta subvenció s’emmarca dins del Pla estratègic de subvencions del Departament de Participació Ciutadana i Presidència del Consell de Mallorca per al període 2017-2019 i disposa d’una línia de 200.000 € anuals per a ajuntaments i de 200.000 € també anuals per a associacions que desenvolupen projectes en l’àmbit de la promoció i l’animació sociocultural.


 2

PROJECTE


·         FACTORIA DE SOMNIS, entitat sense afany de lucre que treballa des de fa 22 anys en l’àmbit de la promoció i animació sociocultural, té previst  concórrer a aquesta convocatòria de subvencions amb el projecte:  PROJECTE DE FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ SOCIAL ORGANITZADA. DESENVOLUPAMENT D’UN FÒRUM PARTICIPATIU.

·         FACTORIA DE SOMNIS proposa a l’ajuntament la realització d’un fòrum d’una durada d’un dia/un dia i mig, en el que els participants debatran propostes de futur sobre el model de ciutat/poble en l’àmbit de la participació organitzada i dels projectes d’animació i promoció socioculturals. S’adjunta projecte en pdf.


OBJECTIUS GENERALS DEL PROJECTE

·         Afavorir el treball conjunt entre l’ajuntament i la ciutadania.

·         Implicar a persones i col·lectius del municipi en la transformació del seu barri o poble.

·         Millorar els canals de participació ciutadana en el municipi.

·         Promoure la participació ciutadana en el municipi, especialment entre els més joves i les dones.

·         Assessorar en metodologies participatives perquè les entitats locals/associacions puguin desenvolupar processos participatius.

·         Promoure l’associacionisme en l’àmbit de la promoció i l’animació sociocultural.


OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PROJECTE

·         Definir i aplicar els elements que defineixen les bones pràctiques pel foment de participació ciutadana entre els seus ciutadans.

·         Establir espais de debat per a reflexionar sobre quina és la millor manera de participar i coresponsabilitzar-nos, en la gestió dels afers públics

·         Analitzar altres experiències i debatre tècniques i metodologies per organitzar els sistemes de participació en el nostre municipi.

·         Aprendre a dissenyar organitzar processos participatius, proposar i crear/analitzar els diferents tipus d’òrgans de participació i redactar/analitzar plans de participació al municipi juntament amb els tècnics i responsables municipals.

·         Elaborar o analitzar conjuntament, si s’escau, el Reglament o Ordenança de Participació Ciutadana del municipi.

·         Crear o analitzar conjuntament, si s’escau, el Consell de Participació Ciutadana del Municipi o qualsevol altre òrgan similar existent en el municipi.

·         Assessorar en el desenvolupament de projectes de promoció i animació sociocultural.

·         Promoure la plena participació i la igualtat de les dones en la planificació dels projectes adoptant decisions a partir de la seva experiència quotidiana.


METODOLOGIA DE TREBALL

·         Les sessions es desenvolupen de manera que totes les idees i visions de futur proposades per les persones assistents quedin reflectides, i s’aconsegueixi, al mateix temps, arribar a un ràpid consens sobre els temes que es consideren prioritaris.

·         Proposem el model de Taller EASW (European Awareness Scenario Workshops), que es podria traduir com a “Jornades o taller de presa de consciència conjunta sobre un determinat escenari”.

·         L’objectiu principal dels tallers EASW és consensuar, entre els diferents actors d’un territori, propostes de futur sobre el model de ciutat/poble pel que fa referència al foment de la participació ciutadana organitzada i del desenvolupament de projectes en l`àmbit de la promoció i animació sociocultural.


 3

RECURSOS


·         Aquesta subvenció s’emmarca dins dels objectius estratègics de subvencions del Departament de Participació Ciutadana i Presidència del Consell de Mallorca per al període 2017-2019 i disposa d’una línia de 200.000 € anuals per a ajuntaments i de 200.000 € també anuals per a associacions que desenvolupen projectes en l’àmbit de la promoció i l’animació sociocultural. FACTORIA DE SOMNIS sol·licitarà la subvenció necessària per tal de poder desenvolupar el projecte.

·         Els projectes que se subvencionaran l’any 2.017 s’han de realitzar i justificar econòmicament entre l’1 de gener i el 31 de juliol de 2.017, si bé poden estendre els seus efectes més enllà d’aquestes dates.

·         El projecte que presentem a la seva consideració es desenvoluparà entre els mesos de maig i desembre de 2.017, si bé bona part del seu cost anirà a càrrec de la convocatòria de subvencions per a l’any 2.017, tot d’acord amb la planificació que s’ha previst per al projecte.


APORTACIÓ MUNICIPAL
La col·laboració que s’interessa de l’ajuntament consisteix en:

·         Designar una persona responsable tècnica/política com a contacte de referència per a coordinar tots els aspectes relacionats amb el desenvolupament de projecte i com a interlocutor amb FACTORIA DE SOMNIS i davant del Consell de Mallorca

·         Convidar a participar i fer difusió del projecte, en totes les seves fases d’execució, a les entitats, associacions, col·lectius, organismes i ciutadans del municipi que puguin estar interessats en participar en les activitats que es proposen en el projecte.

·         Cercar i cedir gratuïtament els espais i els mitjans tècnics necessaris per al desenvolupament de les jornades de foment de la participació.

·         Si s’escau (només en cas que l’ajuntament sol·liciti també una subvenció), a realitzar les actuacions necessàries per optar a la concessió de les ajudes per a la realització del projecte, d’acord amb el conveni signat amb FACTORIA DE SOMNIS i al disposat en la convocatòria de subvencions del Consell.


 4

CONVENI


·         Es proposa la signatura d’acord de col·laboració entre l’ajuntament i FACTORIA DE SOMNIS.

·         Als efectes de poder donar compliment als terminis de presentació de la petició de subvenció (que acaba el 3 de maig de 2.017), es proposa agilitzar el màxim possible la formalització de l’interès de l’ajuntament per participar del projecte.

·         Mentre es formalitza el conveni, interessem que se’ns faci arribar una carta de presa en consideració de la nostra proposta per correu o e-mail, per tal d’aportar-la al Consell de Mallorca.


DOCUMENTS D’INTERÈS
·         Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats o projectes de Participació Ciutadana per a l’any 2017 (BOIB núm.  44, de 13 d’abril de 2017); 

. Documentació que s’ha d’emplenar per a Sol·licitar projectes de Participació Ciutadana per a l’any 2017; 

·         Aprovació definitiva de l’Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017);

·         Text consolidat Pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca per a l’any 2017 (BOIB núm. 24, de  25 de febrer de 2017).

·         PROJECTE DE FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ SOCIAL ORGANITZADA. DESENVOLUPAMENT D’UN FÒRUM PARTICIPATIU.
SUBVENCIONS GENT GRAN

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR PER DEMANAR LA SUBVENCIÓ PER A TALLERS DE GENT GRAN DEL CONSELL DE MALLORCA

 

Pendents de publicació al BOIB de la convocatòria de subvencions per a activitats socioculturals per al període 1/7/2017 a 31/12/2017

CONFIAU LA REALITZACIÓ DELS TALLERS A FACTORIA DE SOMNIS. 21 ANYS GESTIONANT ACTIVITATS SOCIOCULTURALS I DE TEMPS LLIURE

  • TALLERS REALITZATS DES DE L’1 DE JULIOL FINS EL 31 DE DESEMBRE DE 2.017.
  • ES PODEN SUBCONTRACTAR LES ACTIVITATS.
  • SI FEIS ELS TALLERS AMB FACTORIA DE SOMNIS NO HAUREU DE PAGAR AUTÒNOMS, NI IVA, NI RETENCIONS D’IRPF, NI NÒMINES ALS MONITORS. MOS ENCARREGAM DE TOT.
  • PODEU TRIAR ELS TALLERS I ELS MONITORS QUE MÉS VOS AGRADIN.
  • AMB LA GARANTIA DE FACTORIA DE SOMNIS. 21 ANYS GESTIONANT SERVEIS SOCIOCULTURALS.